Birbynė
Daudytės
Lumzdelis
Ožragis
Ragai
Skudučiai


 

 

 

Birbynė

Lietuvoje buvo įvairių rūšių birbynės.

  1. šiaudelis (šiaudelio birbynė),
  2. plunksna (žąsies plunksnos birbynė),
  3. medžio birbynė su žąsies plunksnos pūtikliu,
  4. karklo žievės birbynė,
  5. alksnio birbynė su to paties medžio liežuvėliu,
  6. medžio birbynė su atskiru pūtikliu,
  7. medžio birbynė su pririšamu liežuvėliu,
  8. ožragis su įstatomu birbynės pūtikliu,
  9. ragelis – medžio birbynė su galvijo rago rezonatoriumi.

Birbynės prototipas yra ragelis. Jo vamzdelis medinis, 25-30 cm ilgio, su 5-7 skylutėmis ir pririšamu liežuvėliu. Žiotys padarytos iš avino, jaučio, karvės arba nedidelio ožiuko rago. Ragelio tembras buvo dvejopas: pamažu pučiant – labai minkštas, malonus, primenantis anglų rago tembrą, o pučiant smarkiai – aštrus, skardus. Garsinė apimtis priklausę nuo vamzdžio ilgio ir skylučių skaičiaus bei vietų. Geriausiai skambėjo pirmosios oktavos garsai. Rageliais buvo pučiamos įvairios dainų ir šokių melodijos, sutartinės ir improvizacijos – tirliavimai.
Birbyne kaip potencialiu instrumentu susidomėta tada, kai ji iš liaudies muzikos buvo jau beveik pasitraukusi, užleisdama vietą klarnetui ir armonikai. Birbynes dar pūtė tik piemenys ir senukai, atsimeną 19 a. pabaigą, kai ne vienas liaudies muzikantas birbyne atlikdavo šokius, sutartines, dainas ir kitokias melodijas. Dešimtojo amžiaus trečiąjį-ketvirtąjį dešimtmetį liaudies birbynė buvo naudojama negausių liaudies muzikos entuziastų ansamblių. Čia, pritaikant ją sceniniam kūrinių atlikimui, birbynė buvo pamažu tobulinama ir tapo diatoniniu, mažosios decimos apimties instrumentu. Tokia ji atėjo į liaudies instrumentų orkestrą.
Orkestrui pritaikytas liaudies dainų ir šokių melodijas diatoninėmis c1-es 2 diapazono birbynėmis atlikti buvo sunku dėl jų ribotų techninių duomenų. Todėl, diatoninę birbynę tobulinant toliau, buvo pagamintos įvairaus derinimo (C, D, G) birbynės, o taip pat c-d1 garsinės apimties bosinė bei D-e apimties kontrabasinė birbynės. Tokiu būdu buvo sukurtas birbynių ansamblis, kurio galimybės pasidarė žymiai didesnės.
Tačiau greitai paaiškėjo, kad ir šios birbynės neatitinka liaudies ansamblio reikalavimų – jomis nebuvo galima atlikti namaža naujų liaudies ansambliui specialiai sukurtų lietuvių kompozitorių kūrinių, kur panaudota chromatika bei moduliacijos. 1950 m. liaudies instrumentų meistras P. Serva ir Valstybinio liaudies ansamblio koncertmeisteris P. Samuitis sukūrė aukštąsias chromatines a-d3 garsinės apimties birbynes.
Tokie svarbūs birbynės kelio tarpsniai nuo liaudiškojo prototipo „Lietuvos” ansamblio orkestro instrumento.
Aukštoji chromatinė birbynė susideda iš trijų dalių – ebonitinio pūtiklio, klevo, obels ar kitokio medžio vamzdžio, ant kurio galo, laikantis liaudiškojo prototipo tradicijos, užmaunamas nudaulintas karvės ragas. Dešimt skylučių ir tik vienas (oktavisnis) vožtuvas sudaro sąlygas išgauti pustrečios oktavos chromatinį garsyną. Pustoniai gaunami pirštų dengimo kombinacijomis, Žemas birbynės registras skamba minkštai, sodriai, o vidurinis primena klarneto, obojaus tembrą.
1953 m. liaudies instrumentų meistras P. Kupčikas vietoj diatoninės G sukonstravo chromatinę tenorinę birbynę su H-g2 garsine apimtimi ir chromatinę kontrabasinę (vietoj diatoninės) su Fis, c1 garsine apimtimi.
Tenorinė ir kontabosinė birbynės ne tik gerai užpildo žemąjį registrą birbynių ansambliuose bei liaudies instrumentų orkestruose, bet puikiai, gražiu tembru skamba ir kaip soliniai instrumentai. Išvaizda tenorinė birbynė panaši į aukštąją, tik žymiai ilgesnė. Ji taip pat daroma iš medžio, o pūtiklis – iš ebonito; prie pūtiklio rišami saksofono liežuvėliai.
Kontabosinės birbynės liemuo gaminamas iš metalo, pūtiklis – iš ebonito. Ant liemens galo užmaunamas didelis ragas. Šią birbynę pūsdamas, muzikantas ją pasikabina ant kaklo kaip saksofoną ar fagotą. Kontabosinė birbynė turi du registrus: žemąjį, panašų I kontrafagoto, ir aukštąjį – panašų į klarneto.

 

 

 

Daudytės

Šiaurės rytų Lietuvoje – apie Biržus, Vabaininką – šio amžiaus pradžioje buvo vartojami instrumentai, vadinami daudytėmis. Tai tiesūs mediniai, 140-230 cm ilgio vamzdžiai, kuriais dviese atlikdavo sutartines. Nuo ragų daugytės skiriasi tuo, kad kiekviena jų galima gauti ne vieną, bet 4-5 tonus.
Daudytes gamindavo iš uosio panašiai kaip trimitus. Apie 15 cm skersmens uosio kamienas būdavo nudrožiamas taip, kad du trečdaliai viso jo ilgio liktų tik 3-4 cm storio, o kitas galas laipsniškai platėtų. Tada medis buvo skeliamas pusiau, išskaptuojama skylė, kuri pradžioje turėtų 1 cm, o gale – 10 – 12 cm skersmenį. Daudytės sienelių storis – 1 – 1,5 cm. Suglaudus abi dalis, jos buvo tampriai apvyniojamos beržo žieve. Laibgalyje buvo išdrožiamas pūtiklis.

 

 

 

Lumzdelis

Lumzdelis – lietuvoje palčiai paplitęs instrumentas. Dažniausiai lumzdelius dirbdinosi ir juos pūsdavo piemenys naktigonėse. Švenčių ir kitų liaudies pramogų metu lumzdžiuodavo ir pagyvenę žmonės.
Lumzdeliai buvo daromi iš žilvičio, karklo žievės arba iš medžio. Žievės lumzdeliai paprastai buvo gaminami pavasarį iš žilvičio. Jie būdavo nepatvarūs, greit sudžiūdavo. Medžio lumzdeliai daryti iš jauno uosio kamieno, išdeginant arba išgręžiant 1,5 cm skersmens išilginę skylę. Lumzdelio ilgis – nuo 20 iki 30 cm.
Viršutiniame lumzdelio šone išdeginama arba išpiaunama nuo trijų iki aštuonių skylučių, kurios pučiant dangstomos abiejų rankų pirštais. Lumzdelio tembras švelnus, primenantis mažosios fleitos tembrą. Žemieji tonai sakmba gana tyliai, aukštieji – labai skardūs. Kiekviena lumzdelio skylutė duoda po du tonus – pagrindinį ir, stipriau pučiant, oktava aukštesnį.
Liaudies lumzdelininkų melodijos turi labai daug puošmenų, pagražinimų.

 

 

 

Ožragis

Ožio ragas (ožragis) gaminamas iš 30 – 40 cm ilgio ožio rago, kurio vidus išvalomas, o smailusis galas nupiaunamas ir išskaptuojamas pūtiklis. Šone, arčiau storojo galo, išdeginamos 3 – 5 skylutės, kurių pagalba gaunami 4 – 6 tonai. Ožragiui pūsti reikia didelės jėgos, užtat garsas yra labai stiprus, toli girdimas.
Ožragis yra išimtinai vyresnio amžiaus piemenų-skerdžių instrumentas ir buvo paplitęs visoje Lietuvos teritorijoje. Seni žmonės pasakoja, kad 19 a. pabaigoje vestuvėse ir kituose pasilinksminimuose grodavo tokios sudėties kaimo muzikantų orkestras – armonika, smuikas, būgnelis ir ožragis.
Ožio rago repertuarą sudarydavo specialūs tirliavimai, nedidelės apimties dainų ir šokių melodijos. Ožragio muzika pasižymi greitu tempu, melodijos lankstumu, įvairumu. Paminėtini dalykai: ,,Piemenų maršas” – melodija karvėms iš ganyklos sukviesti, ,,Šeimininkės aplojimas” ir kt.

 

 

 

Ragai

Populiarus buvo ir kitas trimitų grupės instrumentas – ragas. Savo išore jis panašus į trimitą. Ragais groja dažniausiai penki muzikantai.
Ragai, kaip ir trimitai, buvo dirbami iš kieto medžio – uosio, blindos, klevo, guobos ar beržo, turėjo nuo 50 iki 110 cm ilgio, o plongalyje buvo išdrožiamas pūtiklis. Kai kurie meistrai instrumentus darydavo iš kreivo medžio, kad būtų panašesni į gyvulio ragą. Pasitaiko ragų su skylutėmis liemenyje – balsui pakeisti.
Komplektą sudaro 4-5 ragai. Kiekvienas iš jų duoda tik po vieną garsą (toną). Rago garso aukštumas priklauso nuo instrumento ilgio. Ilgaisiais galima išgauti du kvintos santykio tonus. Muzikantai ragus derina kaip skudučius, pūsdami kokią nors labai gerai žinomą gaidą ir klausydami ar dera.
Kaip ir trimitai, ragai senovėje buvo naudojami įvairių iškilmių metu. Vėliau jie perėjo į valstiečių buitį. Ragus pūsdavo naktigoniai. Juos taip pat pūsdavo per Sekminių, Joninių, Petrinių šventes, šienapiūtę, rugiapiūtę, talkas ir panašiai. Šeštadienio ar švenčių vakarais pūtėjai išeidavo kur į sodžiaus galą ar pakluonę ir užpūsdavo, o jiems atsiliepdavo kito kaimo ragų pūtėjai.
Ragų repertuaras panašus į skudučių. Ragais atliekami kūriniai buvo vadinami tam tikrais vardais, pvz., ,,Untytė”, ,,Katė”, ,,Ridikas” ir kt.

 

 

 

Skudučiai

Skudučiai – seni lauko muzikos instrumentai, buvę dar gana populiarūs 19 a. pabaigoje. 20 a. pradžioje jie ėmė sparčiai nykti, kiek ilgiau išlikdami šiaurės-rytų Lietuvoje, sutartinių krašte: apie Biržus, Vabalninką, Pandėlį, Kupiškį. Anksčiau skudučiai buvo žinomi žymiai didesniame plote – visoje Aukštaitijoje. Žemaitijoje ir Suvalkijoje skudučių nerasta.
Skudučiai – tai įvairaus dydžio uždarų ir tam tikru būdu suderintų vamzdelių komplektas, kuriais skudučiuoja keletas žmonių.
Skudučiai daromi iš naujo 2-3 cm storumo ir 7-15 cm ilgumo uosio medžio. Viename gale išilgai išdeginama arba išgręžiama skylė, paliekant 2-3 mm storumo sieneles ir 2-3 cm storumo dugnelį. Kiaurasis galas iš abiejų šonų įžambiai nupiaunamas – padaromos skudučių žiotys. Skudutis pučiamas, laikant jį vertikaliai, žiotys priglaudus prie apatinės lūpos.
Skudučiai turi senas ir originalias liaudiškojo grojimo tradicijas. Skudučių komplektas nesurišamas ir pučia juos ne vienas žmogus, o būtinai grupė. Tuo būdu išgaunama originalios sekundų harmonijos daugiabalsė muzika.
Skudučiais buvo grojami specialūs kūrinėliai, pritariama dainuojant sutartines arba grojant kitiems muzikos instrumentams.
Senoji skudučių muzika – išimtiniai sutartinių tipo muzika. Ji pagrįsta sekundų sąskambiais ir sudaryta iš ketvirtinių-aštuntinių ritmo figūrų kartojimo. Metras dažniausiai dviejų ketvirtinių. Nors svarbiausiais skudučių muzikos elementas yra sinkopėmis pagrįsta ritmika, tačiau įvairi, turtinga ir skudučių muzikos melodika, artima lietuvių liaudies dainuojamų sutartinių melodikai.
Skudučiuodavo komplektą pasiskirstę taip, kad kiekvienas muzikantas turėtų po keletą skirtingo aukštumo skudučių. Vadovaudamiesi bendru ritmu, griežtai išlaikydami reikalingas pauzes ir savo ritmines figūras, muzikantai sukurdavo išraiškingą daugiabalsę muziką.
Prieš grojimą skudučiai būdavo derinami, grojant kokią nors gerai žinomą melodiją. Derinti jie iš klausos didžiosiomis ir mažosiomis sekundomis. Norint skudutį paaukštint, į jį buvo metami žirniai ar akmenukai arba įlašinama vaško. Skudutį žeminant, būdavo pagręžiamas dugnelis. Vėliau, jau scenos reikalams pritaikius, skudučiai imti derinti stumdant judinamą dugnelį. Į liaudies ansamblio instrumentų orkestrą skudučiai buvo įjungti 1940 metais kartu su birbynėmis ir kanklėmis, sudarydami vieną pagrindinių jo grupių.
Svarbiu ansamblio liaudies instrumentų orkestro komponentu skudučiai tapo, pirmiausia, dėl išraiškingo skambesio, kuris ansamblio pasirodymas teikė ypatingo kolorito. Be to, liaudies muzikos entuziastų dėka jie jau spėję išpopuliarėti kaip perspektyvus sceninis liaudies muzikos instrumentas. 
© Egidijus Virbašius, dizainas Editor Titulinis  |  Kanklės  | Pučiamieji  |  Mušamieji  |  Apie autorių